Geschiedenis (uitgebreid)

Oranjefeesten in Langeraar.

De “Stichting Kermis Langeraar” (voorheen ‘Oranjevereniging Juliana” te Ter Aar gevestigd te Langeraar, en voorheen “Oranje Comité Juliana”) bestaat al sinds 1923.

Na het lezen van de notulenboeken, alle boeken zijn bewaard gebleven, is hier de geschiedenis weergegeven. De Oranjefeesten met een kermis dateren uit de begin twintige jaren. Echter ruim 100 jaar eerder wordt ook al kermis in ons dorp gehouden.

Op 5 oktober 1923 komen de heren W. Fransen, P. den Haan, A.C. Hoogervorst, J.W. Valentijn en C. Van Zaal bijeen in het café van de heer D. Hoogendijk, met als doel elk jaar één dag feest te vieren te Langeraar bij gelegenheid van de verjaardagen van het Koninklijk Huis. Pogingen om dit te doen in samenwerking met de pas opgerichte Wilhelminavereniging zijn mislukt. Vanaf die datum wordt een ledenwerfactie gehouden. Voor de wijk Langeraar worden hiervoor gevraagd de heren D. van der Hoorn, C. Mank, en G. Otto en de wijk Papenveer zal de heer C. van  Zaal voor zijn rekening nemen.

Het oprichtingscomité komt op 12 oktober 1923 opnieuw bijeen in café Hoogendijk. Op deze bijeenkomst zijn aanwezig de heren W. Fransen, P. den Haan, A.C. Hoogervorst, Ant. Hoogervorst, C. Mank, D. van der Hoorn, W. van der Hoorn, G. Otto, J.W. Valentijn en C. van Zaal. De ledenwerfactie heeft al 198 leden opgeleverd en besloten wordt de oprichtingsvergadering te houden op 19 oktober 1923 om 19.00 in cafe L. van der Laan.

Onder voorzitterschap van J.W. Valentijn wordt de oprichtingsvergadering op 19 oktober 1923 ( met de agendapunten: opening, mededeling, voorlopig concept reglement, verkiezing bestuur, sluiting) door hem geopend en wordt allereerst overgegaan tot oprichting ener Oranjevereniging. Reeds 216 leden hebben zich inmiddels aangemeld. De oprichting is een feit. Als oprichtingsdatum wordt 18 oktober 1923 vastgesteld. Als bestuursleden worden gekozen de heren J.W. Valentijn(voorzitter), L. den Haan, W. van der Hoorn, C. Mank, J.H. Mohr, P.J. van Rijn, Aug. Schrader, M.C. Vermeulen en C. van Zaal. Ook wordt voorgesteld het erevoorzitterschap toe te kennen aan burgermeester De Muralt, alsmede erelidmaatschappen aan verschillende vooraanstaanden deze gemeente. In de eerste

Bestuursvergadering op 23 oktober 1923 blijkt dat de heren Aug. Schrader en P.J. van Rijn de functie van bestuurslid niet hebben aanvaard.

De eerste ledenvergadering wordt op 22 november 1923 gehouden in café Hoogendijk. Voorgesteld wordt het bestuur uit te breiden tot 15 leden. Na stemming worden gekozen als bestuurslid: de heren W. Akerboom, H. Bergsma, H. Brouwer, B. Droogh, D. Hoogendijk, A.C. Hoogervorst, L.P. Uijttewaal en C. Vermeulen. De officiële naam wordt “Oranjevereniging Juliana” te Ter Aar, gevestigd te Langeraar. In de bestuursvergadering van 13 december 1923 wordt de heer A.C. Hoogervorst gekozen tot secretaris. Tweede secretaris wordt de heer H. Brouwer, penningmeester de heer C. Mank en tweede voorzitter de heer H. Bergsma.

Voor het erevoorzitterschap wordt burgemeester Jhr. de Muralt voorgesteld en voor een erelidmaatschap de heer J. Hogenboom, de heer D. van der Hoorn, de heer P.W. Kroft en dokter Lidner. Ook de pastoor krijgt het erelidmaatschap aangeboden. Tussen de Wilhelminavereniging en Oranjevereniging Juliana blijkt al snel enige wrijving te ontstaan. De heer Kroon van de Wilhelminavereniging heeft twee leden van de Oranjevereniging Juliana gezegd dat hij contact heeft gehad met de heer Valentijn, echter deze weet nergens van. In de bestuursvergadering van mei 1924 wordt vermeld dat de heren J. Hogenboom en D. van der Hoorn het erelidmaatschap hebben aanvaard. De laatste echter onder de voorwaarde dat de feesten een ordelijk verloop hebben en voor het welslagen der feesten wordt zorggedragen. A. Harteveld, waarschijnlijk ook voorgedragen voor het erelidmaatschap, heeft dit niet aangenomen.

Ook burgermeester De Muralt aanvaardt niet het hem aangeboden erevoorzitterschap, wel aanvaart hij het beschermschap. De eerste kermis wordt gehouden op woensdag 17 september en donderdag 18 september 1924. Opmerkelijk is dat de heer J.H. Mohr, het enige niet-katholiek bestuurslid, in een bestuursvergadering laat weten dat het eigenlijk geen geschikte dag is tot feestviering in verband met onthoudingsdag (quatertemperdag). Echter de pastoor heeft toestemming gegeven voor de feesten. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat er geen alcohol op het feestterrein geschonken mag worden.

Het feest wordt gehouden op het weiland van Bontje met als kermisattracties o.a. een schiettent, een zweefmolen, een draaimolen, een golfbaan, een schommel, een turkse schop, een koekkraam, een slagmachine, een oliebollenkraam, ijs, visvermaak, een consumptietent en nog vele kramen. Op de eerste dag is het programma: een optocht der schoolkinderen, een acrobaten-voorstelling voor kinderen, gebruik van de draaimolen, een uitreiking van versnaperingen(eierkoeken en krentebollen) en de kinderspelen: vlaggetje steken, touwtje trekken en tonnetje steken. De tweede dag zijn er de volksspelen: mastklimmen en boegsprietlopen, sleuteltrekken per rijwiel en ringrijden voor paren met rijtuig.

Door muziekvereniging Arti et Religioni worden deze twee dagen opgeluisterd. Tevens is bij de ingang van het terrein een grote poort geplaatst met bovenin een bord met daarop de tekst “Je Maintaindrai”. De traditie van het jaarlijks plaatsen van deze poort geschiedt tot 1956. De leden ontvangen hun ledenkaart en de kinderen van de leden de kinderledenkaart nadat de contributie is voldaan. De entree tot het kermisterrein voor niet leden is f 1,- en ‘s avonds tegen verlaagd tarief F 0,75. De beide feestdagen zijn heel gezellig geweest en zeer geslaagd. Maar heeft tevens nog een zeer batig saldo opgeleverd.

Op 20 februari 1925 wordt de ledenvergadering gehouden en heeft het bestuur rekening en verantwoording afgelegd. Er is een saldo van F 408,-. Tijdens de feesten is een entree geheven van F 1,- en F 1,50. Deze handelswijze wordt door de leden afgekeurd. Het bestuur belooft dat dit niet meer zal voorkomen. Inmiddels hebben drie bestuursleden bedankt. Voorgesteld wordt deze niet te vervangen, hetgeen wordt goedgekeurd door de vergadering. Echter voor één vacature is toch een kandidaat ingekomen, de heer J. Visser. In de bestuursvergadering van 30 maart 1925 wordt vastgesteld, dat op de kandidatenlijst van J. Visser door één persoon zoveel handtekeningen als noodzakelijk zijn gezet, waardoor besloten wordt de lijst ongeldig te verklaren. Daarmee vervalt het lidmaatschap in het bestuur.

In 1926 wordt kermis gevierd op 16 en 17 september nadat toestemming is verkregen van de burgemeester, de pastoor en de kapelaan. De pastoor wil wel dat het vuurwerk eerder wordt afgestoken. Tijdens het feest mag opnieuw geen sterke drank geschonken worden. De komende jaren wordt jaarlijks de ledenvergadering gehouden. Op de ledenvergadering van december 1925 blijkt dat de onderlinge verhouding tussen de Wilhelminavereniging en de Oranjevereniging Juliana iets is verbeterd, want beide besturen bezoeken elkaars feesten. Tocht wordt op de ledenvergadering commentaar geleverd, dat de bestuursleden der Wilhelminavereniging op kosten van de kas worden uitgenodigd. Ook zijn er tegenstanders tot het bezoeken van elkaars feesten, met als argument dat de verstandhouding in onze gemeente er onder zal lijden. Uiteindelijk krijgt het bestuur vrij mandaat te handelen in deze, zoals in het verleden is gebeurd.

De verstandhouding in 1926 is al weer bekoeld want wanneer er een uitnodiging komt voor de ere-wijn, dan zal geen gevolg gegeven worden aan deze uitnodiging. Ook wordt op de ledenvergadering nog gepleit voor een vrij slokje, wat tot meer vergaderbezoek zal leiden. Hier wordt niet op ingegaan. Wel wordt, als de kas het toelaat, een traktatie gegeven in de vorm van een paar sigaren. De heer Hoogendijk geeft nu op zijn kosten een rokertje.

In 1926 en 1927 wordt opnieuw kermis gevierd met kinderspelen en volksspelen. De entree voor het kermisterrein in voor niet-leden F 0,50. Op een bestuursvergadering in 1927 blijkt dat het bestuur over allerlei zaken onderling nogal verdeeld is. Er worden harde noten gekraakt, maar uiteindelijk wordt alles bijgelegd. Tijdens de ledenvergadering van maart 1927 wordt opgemerkt dat de pastoor verzocht heeft geen feesten meer te organiseren op quartertemperdag en rekening te houden met de bedevaart naar Kevelaer. Een leuke anekdote op diezelfde ledenvergadering is dat de heer G. van der Pijl voorstelt een wedstrijd hardlopen te houden voor kreupelen ( hij is zelf immers kreupel).

Vanaf 1928 mag per jaar in de gemeente maar één Oranjefeest gehouden worden en dit jaar is de Wilhelminavereniging door het lot aangewezen. Toch weet de voorzitter bij de burgemeester gedaan te krijgen dat ook in Langeraar een feest gehouden mag worden, maar dan alleen voor de bonafide leden en wel op 11 en 12 september. Ondanks de toediening van het H. Vormsel in de kerk, waar de bisschop komt, heeft de pastoor geen bezwaar tegen de feesten. De kerk is immers om elf uur afgelopen.

Op 8 september 1928 wordt ‘s morgens om 9 uur het dagelijks bestuur van de Oranjevereniging Juliana ontboden op het gemeentehuis. Er is nogal commotie, waarover is uit de notulen niet op te maken. Het zal naar alle waarschijnlijkheid te maken hebben met het eveneens organiseren van een oranjefeest met kermis in Langeraar en vrij toegang tot het kermisterrein. Het bedanken als bestuurslid van de secretaris de heer A.C. Hoogervorst heeft ook met dit incident te maken. De burgemeester wil dat de kermis in Langeraar wordt afgeblazen. De consumptietent staat er echter al en deze strop is dan niet te betalen. De kermis gaat door. Ook de pastoor heeft zich ermee bemoeid en is er voor dat het feest doorgaat. Door de incidenten in september 1928 bedankt burgemeester De Muralt voor het beschermheerschap van de vereniging in augustus 1929.

Tijdens de kermis in 1929 vliegen enkele bestuursleden boven Langeraar. Tijdens de vlucht wordt genummerde biljetten uitgestrooid waarmee prijzen te verdienen zijn in de vorm van fietsbanden.

Van 1930 tot 1936 wordt, met uitzondering van 1931, in verband met slechte tijden geen feest georganiseerd. De penningmeester,de heer C. Mank, is in 1937 overleden, evenals de voorzitter, de heer J.W. Valentijn, de grote man van het eerste uur. Burgemeester Hogenboom is gevraagd erevoorzitter te worden en dat is dankbaar aanvaar. In 1937 wordt weer feest gevierd maar slechts 1 dag. Besloten wordt het terrein aan de heer J. Kuijf te verpachten. In 1938 mag geen feest georganiseerd worden van Burgemeester en Wethouders. Er wordt in dit jaar geen ledenvergadering meer gehouden en geen contributie meer geïnd. In 1939 wordt er wel weer een feest georganiseerd en het terrein wordt verpacht aan de heer Kuijf en de heer Lok.

Afgesproken wordt dat indien er oorlog komt en er daardoor geen feesten kan worden gehouden, de gemaakte kosten verdeeld zullen worden tussen de vereniging en de pachters. Of er daadwerkelijk een feest is geweest in 1939 blijkt nergens uit, want de eerstvolgende vergadering in notulenboek dateert van 28 juli 1945.

In de vergadering van 11 augustus 1945 wordt de heer G.P. Voortman tot voorzitter gekozen nadat de heer J.H. Mohr vanaf 1937 waarnemend voorzitter is geweest. De heer M. Van der Jagt wordt secretaris. Vanaf 1945 wordt er jaarlijks weer feest gehouden op twee dagen in augustus of september. Het terrein wordt voorlopig de komende jaren in z’n geheel verpacht aan de heer Kuijf. De entree bedraagt F 1,- en de kinderen hebben vrije toegang.

De eerste feesten na de oorlog worden op beide dagen geopend door twee herauten die om 08.00 uur de gehele gemeente doorgaan. Verder is er een kinderoptocht, een kindervoorstelling en er zijn volksspelen. Op de tweede dag is het programma: een gekostumeerde optocht en daarna voetbal voor veteranen, het planten van de bevrijdingsboom naast de poort, motorrace met hindernissen en ringrijden. Als attracties staan o.a. Opgesteld: een zweefmolen, een draaimolen, een consumptietent, het hoofd van jut, een schommel, een oliebollenkraam, een schiettent, een werptent en een fruittent.

Vanaf 1947 wordt kermis gevierd op vrijdag en zaterdag. Jaarlijks wordt entree geheven tot toegang tot het terrein. De entree bedraagt wisselend voor de eerste dag vrij tot tweede dag tot 18.00 uur F 0,25 en na 18.00 uur F 0,75. In 1948 is de heer Mohr 25 jaar lid van het bestuur. Hij is nog de enige die vanaf de oprichting in het bestuur zit. Hij krijgt bij gelegenheid van dit jubileum een medaille opgespeld. Vanaf  1949 wordt de verpachting weer in eigen hand genomen. Pastoor wil voordat de verpachting plaats vindt een gesprek met het bestuur. In het gesprek met de pastoor krijgt men te horen dat geen sterke drank geschonken mag worden tijdens het feest en dat het swingen en samba verboden wordt in de danstent.

Het gaat financieel niet goed in die jaren, er wordt nogal verlies geleden. Vanaf 1951 is op verzoek van de pastoor de kermis weer op woensdag en donderdag. De heer C. Versluis wordt benoemd tot erelid in oktober 1949. In 1951 wordt besloten geen ereleden meer te benoemen. Het argument is dat er straks meer ereleden zijn dan gewone bestuursleden. De heer Versluis krijgt bericht dat zijn erelidmaatschap wordt ingetrokken. Zo gaat dat in die tijd.

Vanaf 1952 wordt ook de viering van koninginnedag en 5 mei door de “Oranjevereniging Juliana” in Langeraar georganiseerd. Dit zal ieder jaar gedaan worden tot het begin van de tachtiger jaren, daarna wordt dit overgenomen door het Oranje Comité Ter Aar, die zorg draagt voor de viering van koninginnedag en de viering van 4 en 5 mei. Wij, Oranjevereniging “Juliana”, organiseren dan uitsluitend nog de jaarlijkse kermis met daar omheen de overige festiviteiten.

In 1952 wordt voor de eerste keer de Ronde van Ter Aar in vier etappes gehouden. De 1e etappe van garage Lek naar (café) van den Akke, de 2e etappe naar (café) Verhoef, de 3e etappe naar van der Pijl (café De Plas) en de 4e etappe naar (café) Hoogendijk (finish). Het is een schitterend evenement.

Vanaf 1953 wordt in Aardam ook weer een kermis gehouden. Tussen de twee organisaties wordt afgesproken de kermis in 1953 in Aardam in augustus te houden en in Langeraar in september. In 1955 is de financiële situatie van de vereniging zeer slecht. Daarom is besloten dit jaar geen optreden van Arti te laten plaatsvinden en de traktaties voor de kinderen zijn zeer sober. Ook met de attracties gaat het niet best, er zijn weinig inschrijvingen. Door een zuinig beleid in 1955 is de financiële situatie weer iets rooskleuriger. Er is weer een redelijk saldo. De poort wordt vanwege teveel onderhoud niet meer geplaatst.

Ook in 1956 moet er een zuinig beleid gevoerd worden. Vanaf 1957 wordt de kermis weer op vrijdag en zaterdag gehouden, in de maand september. In 1957 is het tijdens de kermis verschrikkelijk slecht weer. Het terrein is onbegaanbaar. Eind vijftiger jaren wordt met een kwartjesactie een bijdrage aan de jaarlijkse traktatie voor de kinderen gevraagd, dat wil zeggen dat ouders van de schoolkinderen voor ieder kind een kwartje in een uitgereikt zakje doet. Dit wordt afgeschaft in 1977.

Vanaf 1958 is het weiland van Bontje niet meer beschikbaar. De heren van de Weerd en van der Hoorn willen het terrein van de firma Ph. Lek pachten en daardoor wordt op 19 en 20 september 1958  voor de eerste keer de kermis op dit terrein gehouden. Ook wordt dit jaar voor de eerste maal een bromfietsrace (puzzelrit) georganiseerd. Dit is een groot succes geworden. In dit jaar wordt ook een ballonwedstrijd gehouden onder leiding van SWL (Samenwerkend Winkeliers Langeraar) met als eerste prijs een autoped.

Begin november 1958 is onverwachts, het nog enige van de oprichting af zittende bestuurslid, de heer J.H. Mohr, overleden. Hij is in die 35 jaar een grote drijfveer binnen het bestuur geweest. Ook levert hij zowel geldelijk als op materieel gebied in al die jaren een bijdrage.

Voor het feest in 1959 is nog geen toestemming. De burgemeester wil eerst de Wilhelminavereniging spreken over de datum. De burgemeester is wel heel erg blij dat de “Oranjevereniging Juliana” de organisatie van 30 april weer op zich wil nemen. De subsidie is 50 cent per kind.

Vanaf 1959 wordt de verpachting van de attracties opnieuw in eigen beheer genomen. De burgemeester heeft toestemming gegeven voor een feest op 18 en 19 september. In 1961 krijgen 700 kinderen een traktatie van drie oliebollen, een verpakt ijsje en een bon voor een attractie. Vanaf de zestiger jaren wordt in de notulen nimmer meer gerept over de kermis van de Wilhelminavereniging in Aardam. Wat er precies met de Wilhelminavereniging is gebeurt is niet bekend. In 1962 wordt voor het eerst in de notulen gesproken van het Oranje Comité “Juliana” en niet meer van de “Oranjevereniging Juliana”.

De wagen van de Verenigde Naties van het comité die meegedaan heeft in de jaarlijkse optocht op zaterdagmorgen tijdens de kermis in 1962 is bijzonder in de smaak gevallen bij het publiek. In 1963 wordt het 40- jarig jubileum op gepaste wijze gevierd. Op donderdagavond is een feestelijk opening met Oranjebal verzorgd door Arti et Religioni in de garage van de firma Ph. Lek, die als consumptietent is ingericht. De opbrengst van dit Oranjebal komt geheel ten goede aan de kas van de muziekvereniging Arti et Religioni. Op zaterdag wordt een grote optocht met muziek en versiering georganiseerd.

In vergadering van november 1963 komt ter sprake dat het terrein van de firma Ph. Lek niet meer te huur is. Maar aangezien er geen alternatief is wordt met elkaar (firma Ph. Lek en Oranje Comité “Juliana”) voor de komende jaren een oplossing gevonden.

In 1964 wordt de kermis gelijk met de kermis in de Roelofarendsveen gehouden. Dit feit leidt tot woede van kermisexploitant Boesveld uit Alphen a/d Rijn. Deze probeert “Juliana”van het toneel te laten verdwijnen. Zo staat dit letterlijk in het notulenboek.

Ter stimulering aan het meedoen van de kinderoptocht op vrijdag, krijgen alle deelnemers een reep chocolade. Niet minder dan 752 kinderen krijgen in 1964 de jaarlijkse traktatie. Vanaf 1967 is er geen optocht meer op zaterdag vanwege gebrek aan animo.

In 1970 is het terrein van de firma Ph. Lek niet te huur, het wordt opslagplaats voor glas. Gedacht wordt aan het terrein bij de voetbalvelden van Altior. De gemeente geeft echter geen toestemming met als reden, het vele verkeer op de smalle wegen en vernieling van de plantsoenen. Daarom wordt in 1970 toch nog éénmaal kermis gevierd op het terrein van de firma Lek.

Vanaf 1971 verhuist de kermis naar het terrein bij de voetbalvelden bij Altior. Het feest is bijzonder geslaagd op het nieuwe terrein. In 1973 wordt het 50-jarig jubileum gevierd, met een extra traktatie voor de kinderen. Voor de eerste keer wordt er een zeskamp gehouden op het voetbalveld en in samenwerking met jeugdcommissie van Altior een prestatie- en wedstrijdloop. Tijdens de rust van een voetbalwedstrijd is er parachutespringen.

De voorzitter, de heer G. Voortman en secretaris, de heer M. van der Jagt bedanken in november 1973 als bestuurslid in verband met hun leeftijd. De heer J. Voortman wordt voorzitter, S. van der Jagt secretaris en J. van der Pijl wordt de penningmeester. Tijdens de kermissen in de 70-jaren wordt gevoetbald tussen een elftal van Altior tegen Veronica en Radio Noordzee. Vanaf 1975 wordt een wielerwedstrijd georganiseerd voor 13/15 jarigen.

In 1976 wordt voor de eerste keer een bijzondere wielerronde met nieuwelingen en amateurs georganiseerd. Vanaf `1979 zijn er geen amateurs meer bij de wielerronde.

In 1979 wordt voor de eerste keer op donderdag ook de kermis gedraaid en dat blijft daarna ook jaarlijks zo. Vanaf 1980 gaat de heer Sjaak Voortman de consumptietent op het kemisterrein runnen met muziek van Jansma en een band. November 1981 overlijdt toch nog onverwacht penningmeester de heer J. van der Pijl.

In 1983 wordt het in de consumptietent allemaal wat grootser van opzet: op donderdagavond komt Jen Rog, vrijdagavond Toontje Lager en op zaterdag Anita Meijer. Ook wordt dit jaar het 60-jarig bestaan gevierd. Met een eigen wagen van het comité wordt aan de kinderoptocht deelgenomen.

In samenwerking met de organisatie kindervakantiespelen wordt een en ander samen georganiseerd, te weten: een fietscross op donderdagavond, het versieren van wagens en fietsen op donderdagmiddag, op vrijdag een picknick op het Altior terrein met patat frites en frikandel en tot slot op zaterdag flippie en flappie in de consumptietent als afsluiting van de kindervakantieweek.

In samenwerking met Unicef-afdeling Ter Aar wordt in 1985 een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen een Ter Aars-elftal, bestaande uit eerste elftal spelers van Altior en TAVV en een Unicef team met o.a. Willem van Hanegem, Maarten Spaander, e.a. Dat jaar maakt Normaal zijn opwachting in de consumptietent.

Tijdens de kermis in 1986 speelt Altior tegen een team bestaande uit schaatsenrijders met o.a.  Hein Vergeer, Leo Visser, Evert van Benthem en onze plaatsgenoot Rick van der Hoorn. Dit alles ten bate van Unicef. Door de heer Gerard Hoogervorst is veel werk verzet om een en ander te realiseren. Hij is de contactpersoon tussen de schaatsrijders en de organisatie.

Ook in 1987 is weer een bijzondere voetbalwedstrijd waarbij ook de opbrengst ten goed komt aan Unicef. Dit jaar komen de Oud Internationals met onder andere Gerrie Muhren, Sjaak Swart, Ruud Geels en Johnny Rep naar Langeraar om tegen Altior 1 te spelen.

Ín 1988 wordt er op vrijdagmiddag voor de eerste keer geen kinderspelen meer gehouden. De VI-sporttoer (sport en spelfestival) staat op het programma. Als extra activiteit tijdens de kermis in 1989 wordt een skeelerwedstrijd op zaterdagmiddag georganiseerd. Veel marathon schaatsenrijders nemen hieraan deel. De wedstrijd wordt gewonnen door Henri Ruitenberg. Tweede wordt Dirk Maassen en derde Jos Niesten. Een stratenvolleybaltournooi op zaterdagmiddag staat dit jaar voor de eerste maal op het programma, hetgeen een groot succes wordt.

In 1990 wordt door het bestuur voor eerste keer gesproken over de organisatie van een beddenrace. In 1991 wordt deze voor de eerste keer gehouden. En ook dit onderdeel blijkt een groot succes te zijn. Beide programmaonderdelen, het volleybaltournooi en de beddenrace, zijn nog steeds terugkerende evenementen tijdens de jaarlijkse Oranjefeesten. Nieuw is vanaf 1991 het afsteken van een vuurwerk op vrijdagavond.

In het beging van de negentiger jaren blijven de kosten voor het organiseren van de jaarlijkse kermis steeds verder stijgen. Het budget wordt te beperkt. Dat gaat ten koste van de te organiseren activiteiten. De pachtgelden moeten noodgedwongen omhoog wil het Oranje Comité “Juliana” de jaarlijkse Oranjefeesten met een kermis kunnen blijven organiseren. Gelukkig vindt het bestuur bij de exploitanten een gewillig oor.

In 1992 neemt de heer J. Voortman na bijna 20 jaar voorzitterschap afscheid van het bestuur in verband met een verhuizing naar elders. Hij wordt opgevolgd door de heer M. Pieterse.

In verband met de steeds grotere risico’s tot het organiseren van Oranjefeesten met een kermis moet een wijziging van de rechtspersoon gaan plaatsvinden. In juni 1994 wordt daarom de “Stichting Kermis Langeraar” opgericht. Voor de negentiende en laatste maal wordt in 1994 de wielerronde gehouden. Voor de jeugd wordt er op vrijdagmiddag een puzzelspeurtocht gehouden, welke erg in trek is bij deze.

Vanaf 1994 is er ook kermis op zondag. Alvorens dit wordt ingevoerd is hierover heel veel gesproken binnen het bestuur en worden alle voor- en nadelen op een rijtje gezet. De kermis op zondag is echt een familiedag en de prijzen van de attracties en dergelijke zijn dan gereduceerd. Uiteraard hebben de attracties in die 75 jaar een grote verandering ondergaan en ook de opgestelde attracties in Langeraar zijn niet achtergebleven.

Toch is de kermis van Langeraar een echte dorpskermis gebleven, met zijn eigen charme. Ook is in die 75 jaar de traditie van de kinderoptocht altijd gebleven. Dit onderdeel wordt heden ten dage nog steeds georganiseerd.

In 1998 wordt op schitterende en grootse wijze het 75-jarig jubileum gevierd met helikoptervluchten, een kunstvliegdemonstratie/-vliegshow Toyota, een prachtig vuurwerk met een bijzonder slot en een kermisbrunch op zondagmorgen op het kermisterrein. Verder is het de bedoeling een harddraverijwedstrijd te houden op de Langeraarseweg. Helaas kan dit geen doorgang vinden omdat de Bond van Harddraverijverenigingen en -belangen in Nederland en de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport ons begin januari 1998 geen tijd meer geeft de sponsoring van dit evenement definitief rond te krijgen.

Door het bestuur SKL wordt aan enkele kermisexploitanten die 25 jaar of langer als exploitant onze kermis bezoeken een wandbord uitgereikt.

In dit jubileumjaar viert bestuurslid Harry van der Jagt zijn 25-jarig jubileum.

Tussen Altior en TAVV wordt in 1999 voor de eerste keer gespeeld om de B&W-bokaal met de bedoeling deze traditie jaarlijks te herhalen tussen de twee voetbalverenigingen.

Door de bewoners van de Aarhoeve wordt het spel rolstoelringsteken beoefend. Onze senioren zijn heel enthousiast.

Koos van Kessel en Joop van der Meer vieren dit jaar hun 25-jarig jubileum.

In 2000 komt de brandweer met strengere regels. Tussen iedere attractie moet een tussenruimte komen van 3 meter. Het komt de gezelligheid van de terreinindeling niet ten goede.

De kermisexploitant van de snoepkraam heeft dit jaar gezorgd dat ook in de Aarhoeve tijdens de festiviteiten zuurstokken, nougat en overig suikerwerk te verkrijgen is. Bij de senioren een grote aftrek (een beetje nostalgie).

Na 10 jaar is het reuzenrad weer een keer terug op onze kermis. Ongeveer 30 jaar heeft de autoscooter van de familie Kramer op onze kermis gestaan maar deze is deze naar Amerika verkocht. De Autoscooter van de familie Verdonk is de vervanger. Voor de eerste keer is ons programma ook op een eigen internetsite te vinden.

In 2001 gaat de jeugd van Altior, Iduna en TAVV penaltyschieten. De jeugd is heel gelukkig met dit evenement. Dit jaar is onze internetsite professioneler van opzet.

Tijdens alle kermisdagen is het tropisch warm. Door de warmte wordt de kermis door de senioren niet bezocht en blijven in de schaduw bij de Aarhoeve. Wel worden ze daar buiten de oliebollen ook getrakteerd op ijs.

In 2002 krijgen ook de meisjes bij het penalty schieten een eigen bokaal. De gulden is voor eerst op onze kermis verdwenen en vervangen door de euro. Is nog wel even wennen. Als nieuwe attractie staat er een katapult. Met deze attractie wordt je 40 meter aan elastieken de lucht ingeschoten. Het volleybal toernooi wordt door de vele regenval afgelast.

Joop van der Meer neemt in 2003 afscheid als bestuurslid, hij is vanaf 1974 lid. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Hans. Ook vieren we dit jaar ons 16e lustrum met een kermisbrunch op zondagmorgen op het kermisterrein met 450 gasten aan tafel. Uniek om met zoveel mensen gezamenlijk in een gezellige sfeer te eten was een gehoorde opmerking.

Bij de gemeente Ter Aar worden plannen ontwikkeld om het kermisterrein te verplaatsen naar de andere kant van het voetbalveld en daar een nieuw parkeerterrein aan te leggen wat tevens kan dienen als evenementenplein. Dit jaar als nieuwe attractie de Tornado, een boot die 18 meter de lucht in gaat en tevens over de kop gaat.

Mede door de invoering van precariobelasting door de gemeente Ter Aar in 2004 hebben wij als bestuur bezuinigingen moeten doorvoeren. Precariobelasting is een belasting die wij als organisatie moeten betalen voor het gebruik van het parkeertterrein aan de Sportweg. De kosten voor het organiseren van de Oranjefeesten worden steeds hoger. Echter de traditie van ons jaarlijks dorpsfeest, Oranjefeesten met kermis, mag niet verloren gaan.

Als nieuwe attractie dit jaar een snelheidsmolen, t.w. een Tornado van de familie Van der Wiel. Voor het eerst dit jaar wordt aan alle kinderen die deelnemen aan de kinderoptocht een attractiebon uitgereikt i.p.v. de gebruikelijke € 1,20 (voorheen fl. 2,50). Opnieuw wordt wegens de vele regen het volleybaltoernooi afgelast. Dit jaar tijdens de beddenrace een andere jurywagen. Ton Lek heeft zijn transportbedrijf beëindigd en overgedaan aan Rein Leliveld. Die is bereid gevonden om jaarlijks de jurywagen te leveren voor de beddenrace en voor de opslag van de ballonnen voor de ballonnenoptocht. Wij zijn zeer verheugd met deze geste.

Jan van den Bos krijgt deze zomer van 2005 voor zijn vele activiteiten binnen onze gemeenschap en mede voor zijn activiteiten binnen het bestuur van onze stichting een koninklijke onderscheiding. Er zijn nog steeds plannen voor een nieuw evenementenplein.

Dit jaar twee nieuwe attracties, t.w. een City Hopper en een Crazy Dance. Voor de eerste keer is er ook op woensdagavond een optreden in de feesttent, georganiseerd door Sjaak Voortman Producties.

Het kaliber vuurwerk wat tot nu toe is afgestoken is dit jaar voor het laatst. Vanaf volgend jaar moet bij het afsteken van hetzelfde zware vuurwerk een grotere afstand zijn tussen de plaats van afsteken en het publiek. Opnieuw dus allerlei strengere voorschriften.

Onze erevoorzitter van voorheen onze Oranjevereniging, oud burgemeester Hogenboom, is op 20 december 2005 op 99 jarige leeftijd overleden.

Voor de kermis 2006 zijn met de kermisexploitanten afspraken gemaakt voor vaste ritprijzen bij kindervermaakzaken en grootvermaakzaken. De Hully Gully is de nieuwe attractie en een Polyp is weer terug op onze kermis.

Op donderdagavond is voor de laatste keer om de B&W beker Ter Aar gespeeld tussen Altior en TAVV. Dit i.v.m. de fusie van de gemeente Ter Aar met Liemeer en Nieuwkoop per 1 januari 2007.

Deze vrijdag is er veel overlast door enorme regenval. Straten zijn ondergelopen. Het kermisterrein is slechts via een omweg te bereiken omdat de Sportweg geheel onder water staat.

De kinderoptocht zou dit jaar voor het laatst vanaf het terrein van de fa Lek vertrekken. Door de vele regen is het opstellen en jureren verplaatst naar de grote loods van voorheen de firma Van Tol. De fa. Lek verhuist naar het industrieterrein in Ter Aar. We zijn ruim 35 jaar bij fa. Lek te gast geweest voor het vertrek van de kinderoptocht. Een woord van dank is op zijn plaats. De speurtocht op deze vrijdagmiddag vindt geen doorgang omdat veel straten nog onder water staan. In de loop van de middag wordt het droog waardoor in de avonduren de beddenrace toch door kan gaan.

Het afsteken van het vuurwerk was in verband met strengere voorschriften gepland op het land van Jan Droogh. Door de vele regenval op vrijdag is het afsteken van het vuurwerk afgelast. Het verplaatsen van het afsteken van het vuurwerk van de vrijdagavond naar de zaterdagavond is niet mogelijk. Een vergunning moet 14 weken voor het afsteken aangevraagd zijn bij de provincie Zuid Holland. De vergunning is verleend voor het afsteken van het vuurwerk op uitsluitend de vrijdagavond.

Dit jaar hebben we voor de levering van de stroom voor onze kermis een andere leverancier.

Stichting “Strooplikker” promoot tijdens ons volleybaltoernooi in 2006 de kindervakantieweek voor 2007. Ook voor deze activiteit is in ons programmaboekje een advertentie opgenomen. Na de kermis van 2006 hebben we na een lidmaatschap van 22 jaar afscheid genomen van ons bestuurslid Ben Aartman. Wilfred Akerboom is hem opgevolgd.

In 2007 hebben we twee nieuwe attracties, t.w. een Techno Dance en een Move-It. Als nieuwe activiteit tijdens de Oranjefeesten is het Koeschijten op zaterdagavond toegevoegd. Ondanks enkele kinderziektes een geslaagd evenement. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Woondiensten Aarwoude die voor drie jaar onze stichting sponsort. Voorzitter Ries Pieterse en secretaris/penningmeester Harry Volgering vieren dit jaar het 25-jarig bestuurslidmaatschap.

In september 2007 wordt Harry Volgering verkozen tot verenigingsman van het jaar in Langeraar. De verkiezing wordt georganiseerd door de carnavalvereniging De Plasduikers tijdens de braderie in september 2007.

Op 14 maart 2008 bereikt ons het droeve bericht dat ons bestuurslid Harry van der Jagt is overleden. Gedurende 35 jaar is hij altijd een zeer betrokken en trouw lid geweest. Naast de taken als algemeen bestuurslid heeft hij in de loop der jaren zitting in verschillende commissies. Zo is hij o.a. lid van de commissie kinderspelen, commissie wielrennen, commissie skeelerwedstrijd. De laatste 18 jaar is hij lid van de commissie beddenrace. Mede door zijn inzet en inbreng is de beddenrace een groots evenement geworden tijdens onze Oranjefeesten in Langeraar.

Daarnaast is hij actief betrokken bij de organisatie van voetbalwedstrijden tegen artiesten, sporters, oud internationals, etc., en andere éénmalige evenementen.

Ook de verzorging van de bloemen voor de kinderoptocht is bij hem, samen met collegae bestuursleden, altijd in goede handen .

In 2008 wordt ons 85 jarig bestaan gevierd met een opluchtbrunch op het kermisterrein. Bijna 450 gasten nemen deel aan de brunch. Ook dit jaar staat het koeschijten weer op het programma, echter in een iets gewijzigde formule. Het blijkt een wijziging ten positieve. Dit jaar hebben we als nieuwe attractie een Xtreme Spinner. Daarnaast staat er weer een Polyp en een andere Nougatkraam.

Koos van Kessel neemt na 35 jaar bestuurslid te zijn geweest afscheid. Nieuwe bestuursleden worden aangesteld t.w. Joost van Rijn en Erik van Smoorenburg. Ries Pieterse is genomineerd voor de verkiezing van verenigingman 2008 welke tijdens de braderie in september wordt gehouden.

Per 1 januari 2009 heeft Sjaak Voortman de exploitatie van de feesttent die naast onze kermis staat opgesteld overgedaan aan F&P Evenementen (Frankrijker & Pieterse Evenementen). Sjaak Voortman Producties heeft vanaf 1981 met de feesttent naast onze kermis gestaan.

Op 2 januari 2009 ontvangen we het droevige bericht dat ons oud bestuurslid Ben Aartman op 77 jarige leeftijd is overleden.

Er vinden gesprekken plaats met de gemeente Nieuwkoop over het nieuwe evenemententerrein. De kermis van 2014 wordt waarschijnlijk voor de eerste keer gehouden op dit terrein.

Besloten wordt om op de kermis van 2009 een grootvermaak minder te plaatsen. Dit na goed overleg met kermisexploitanten van de overige grootvermaakzaken.

De traditionele beddenrace is dit jaar uitgebreid met een categorie jeugd (14 t/m 17 jaar) en is een groot succes.

Dit jaar staat op onze kermis een andere wipp. Nieuw dit jaar zijn een Loopspookhuis en een lucky dice (oefeningspel).

Bestuurslid Giel van Rijn is genomineerd voor de verkiezing verenigingman 2009 welke wordt georganiseerd door de carnavalsvereniging De Plasduikers tijdens de jaarlijkse braderie in september.

Vlak voor de kermis van 2010 heeft de gemeente Nieuwkoop het kermisterrein voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Terrein ziet er weer netjes en verzorgd uit.

Exploitant Johnny Seggers heeft met zijn autoscooter 9 jaar op onze kermis gestaan. Doordat hij deze heeft verkocht naar het buitenland hebben we in 2010 met Henk Velthuis uit Groningen een nieuwe exploitant met een autoscooter. Als nieuwe attractie hebben we na een paar jaar afwezigheid dit jaar weer een balco en staat er ten opzichte van vorig jaar een andere polyp (spider).

De Oranjefeesten met kermis hebben dit jaar behoorlijk last van de regen. Voetbalwedstrijden worden afgelast. Gelukkig kunnen alle overige activiteiten doorgang vinden. Door het slechte weer is het kermisbezoek heel wisselvallig.

Meer dan 60 jaar heeft de familie Vuijk op onze kermis gestaan met de verkoop van ijs. Om gezondheidsredenen heeft de familie afscheid moeten nemen. In Hans Hoogerwerf uit Uithoorn hebben we een waardige vervanger. Dit jaar staat er een ander oefeningspel grijpkranen en een ander oefeningspel schuivenspel.

Het afsteken van vuurwerk geschiedt dit jaar uitsluitend op het voetbalveld van Altior en niet op het land van Jan Droogh. Heeft te maken met iets strengere regels (afstand) vanuit de provincie.

Jan van den Bos heeft na deze kermis afscheid genomen van het bestuur. Ruud Valentijn is zijn opvolger.

Jan van den Bos is vanuit de Stichting Kermis Langeraar voorgedragen en genomineerd voor de verkiezing verenigingman 2010, georganiseerd door de carnavalsvereniging De Plasduikers.

In de loop van het jaar hebben opnieuw gesprekken plaatsgevonden over het nieuwe terrein met de gemeente Nieuwkoop.

Op 24 februari 2011 is overleden onze oud secretaris Siem van der Jagt. Hij mocht 88 jaar worden.

Op 30 april 2011 overleed veel te jong, slechts 54 jaar, Miek van den Bulk. Vanaf 1991 was hij met zijn schuivenspel op onze kermis aanwezig.

Onze site is geheel vernieuwd en gemoderniseerd. Veel overzichtelijker en gebruiksvriendelijker.

Dit jaar hebben we een nieuwe wipp (American Trip). De wipp die de laatste twee jaar op onze kermis heeft gestaan is verkocht naar het buitenland (Spanje). Het was allemaal niet eenvoudig dit jaar. Doordat de maand augustus slechts vier weekenden heeft zijn er in het laatste weekend van augustus veel kermissen, waardoor exploitanten dubbele standplaatsen hebben. Onze exploitant van de autoscooter heeft een dubbele standplaats. Zijn vervanger is om gezondheidsredenen genoodzaakt zijn autoscooter te verkopen. Gevolg dat wij geen autoscooter hebben. Daarnaast hebben enkele exploitanten moeten kiezen voor verplichtingen elders en enkele exploitanten kozen voor onze kermis.

Maar met medewerking van enkele exploitanten is het toch gelukt om een aantrekkelijke kermis neer te zetten. Als vervangers zijn er een rupsbaan, andere grijpkranen, een andere balco, een andere kamelenrace, en als nieuwe attractie het glazen doolhof (Rainforest).

Dit jaar heeft het bestuur het besluit genomen om de activiteit koeschijten op zaterdag avond te laten vervallen. Nu de meeste bewoners van de Aarhoeve niet meer in staat zijn de kermis te bezoeken hebben we als alternatief muziek ingehuurd voor deze vrijdagmiddag. De traditionele traktatie van oliebollen en ijs ontbreken niet. Voor de eerste keer zijn er kortingbonnen voor de attracties op onze site geplaatst welke kunnen worden geprint.

Tijdens deze kermis zijn Peter en Ada Krul, de exploitant op onze kermis van patat frites en snacks, in het zonnetje gezet. Het is 25 jaar geleden dat zij voor de eerste keer op onze kermis waren.

Ook dit jaar is het een natte kermis. Gelukkig zijn alle activiteiten doorgegaan, sommige met vertraging. Alleen het volleybaltoernooi is vlak voor de aanvang afgelast wegens enorme regenval.

Na deze kermis is Giel van Rijn na 25 kermissen te hebben meegemaakt gestopt als bestuurslid.

Voor de verkiezing verenigingsman van het jaar 2011 is vanuit de Stichting Kermis Langeraar Wilfred Akerboom genomineerd.

Op 15 december 2011 overleed op 81-jarige leeftijd Gerard Brouwer. Zo’n 35 jaar was hij, voordat zijn zoon in 2005 de standplaats op onze kermis overnam, met zijn gebakkraam (oliebollen) op onze kermis aanwezig.

In oktober/november 2011 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan het evenemententerrein. Zoals het uitzetten van de gps-coördinatoren en met piketpalen worden de exacte hoekpunten van het plangebied aangegeven.

Het bestemmingsplan ‘Sport- en recreatiezone Langeraar’ is per 16 februari 2012 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat met de aanleg van o.a. het evenemententerrein, waar waarschijnlijk in 2014 voor het eerst de kermis gehouden wordt, gestart gaat worden

Op 1 mei 2012 overlijdt op 76-jarige leeftijd ons oud bestuurslid Koos van Kessel.

Op de kermis van 2012 is na een jaar van afwezigheid weer een autoscooter. Verder is als nieuwe attractie een standplaats verhuurd aan een exploitant met een Funhouse (Hollywood). Echter deze moest naar het Hide Park in Londen en heeft verstek moeten laten gaan. Komt nu in 2013 op onze kermis. Helaas heeft de exploitant van de Balco Rotor om gezondheidsredenen moeten afhaken. Als vervanging is een voetbalspel aangetrokken. De ritprijzen voor de kindervermaakzaken worden dit jaar verhoogd naar € 1,50 en die voor de grootvermaakzaken naar € 1,80.

Om onze kermis en alle activiteiten daar om heen extra onder de aandacht te brengen is een spandoek gemaakt met alle activiteiten en geplaatst in het weiland bij binnenkomst van ons dorp.

Twee kandidaats bestuurleden gaan dit jaar tijdens de kermis meelopen om alles te ervaren.

In het jeugdhonk van Altior wordt op donderdagavond samen met de kermisexploitanten aandacht besteed aan het naderende afscheid van Harry Volgering.

De bewoners van huize Aarhoeve verblijven tijdelijk in Nieuwkoop. Vanuit Langeraar worden de oliebollen naar Nieuwkoop gebracht. Daar wordt onder het genot van koffie, thee en een drankje en samen met muziek een gezellige kermis middag gevierd.

Tijdens de beddenrace wordt voor de eerste keer gebruik gemaakt van digitale tijdregistratie. Alle bedden worden voorzien van een chip waarmee de doorkomsten worden geregistreerd. Burgemeester Frans Buijserd geeft het startschot.

De Oranjefeesten met kermis heeft dit jaar een koninklijk tintje. Burgemeester Frans Buijserd reikt op vrijdagavond na de beddenrace in het jeugdhonk van Altior aan secretaris/penningmeester Harry Volgering een Koninklijke onderscheiding uit. Per 1 november 2012 neemt hij na 31 jaar afscheid als bestuurslid van de stichting.

Het volleybaltoernooi wordt wegens regen vlak voor het spelen van de laatste serie wedstrijden afgelast.

In de maanden maart t/m oktober 2012 zijn er allerlei grond werkzaamheden en overige werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van het sportpark Altior en het evenemententerrein.

Op 31 oktober worden Maarten van der Hoorn en Fred Keijzer in de vergadering van de stichting aangesteld als nieuwe bestuursleden en Hans van der Meer verkozen tot secretaris en Erik van Smoorenburg tot penningmeester.

Op 3 november wordt tijdens een gezellige avond in aanwezigheid van bestuursleden en oud bestuursleden afscheid genomen van Harry Volgering als bestuurslid van de stichting.

Kermisjaar 2012-2013

15 januari 2013 werd afgesproken dat alle activiteiten in commissies georganiseerd gaan worden. De lustrumbrunch, ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan, gaat dit jaar niet gehouden worden. Deze wordt doorgeschoven naar 2014 bij de opening van het nieuwe kermisterrein.

Een eerste opzet werd gemaakt voor een nieuw programmaboekje en er werden 8 bedden aangeschaft voor de beddenrace.

Er is overleg geweest met de gemeente over het parkeren tijdens de beddenrace en de doorgang op de Langeraarseweg. Route van de kinderoptocht werd aangepast in verband met de werkzaamheden.

Bij de ballonenoptocht waren 350 kaartjes uitgedeeld. Van 39 kinderen zijn kaartjes teruggekomen. Zij kregen een prijs.

Op de avond met de exploitanten (donderdagavond) werd er volop gediscussieerd over de indeling van het nieuwe kermisterrein. Naast de exploitanten waren ook afgevaardigden van Altior en F&P, de burgemeester, wethouder en gemeentesecretaris aanwezig.  Het werd duidelijk wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde indelingen van het nieuwe kermisterrein.

Op vrijdag ging de kinderoptocht weer van start vanuit de Vosseburch. Er deden 108 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 13 jaar aan mee. 48 kinderen vielen in de prijzen.

De puzzel- en speurtocht was dit jaar moeilijker dan voorgaande jaren.  Er zijn 168 formulieren ingeleverd.

De bewoners van de Aarhoeve verbleven dit jaar,  vanwege nieuwbouw,  in het Koetshuis in Nieuwkoop. Zij  kregen ’s morgens gebak en ’s middags werd er meezongen met Wim Loos. Ook zijn de bewoners op oliebollen getrakteerd.

Aan de beddenrace deed een recordaantal van 42 koppels mee. 9 koppels vielen in de jeugdcategorie (14 tot 18 jaar). Er was weer veel publiek aanwezig. Harry Volgering was de starter, Bert Otto de speaker en de miss was Britt Kind.

Onder heerlijke zomerse weersomstandigheden konden veel mensen weer kunnen genieten van de prachtige vuurwerkshow.

Zaterdagmiddag  streden 24 teams voor de 1e plaats van het 25ste  SKL volleybaltoernooi.

De zondagmiddag (familiemiddag) was gezellig en erg druk bezocht.

Er kan terug gekeken worden op een zeer geslaagde laatste editie van de Oranjefeesten op het oude parkeerterrein van Altior.

Kermisjaar 2013-2014

Tijdens de bestuursvergadering in oktober 2013 werd  besloten ter gelegenheid van de opening  van het nieuwe kermisterrein op zondag een brunch te organiseren. Ook zou er een spectaculaire attractie gecontracteerd gaan worden. Dit is de Speed (Booster)  van J. van der Laan geworden.   

Naar aanleiding van de bijeenkomst met de exploitanten en de daarin voorgestelde verandering van de indeling van het kermisterrein is er regelmatig overleg geweest met medewerkers van de gemeente Nieuwkoop.  Gesprekken gingen over de aanleg van en de benodigde voorzieningen voor het nieuwe kermisterrein en salon-wagenterrein.

Met het bestuur van Altior heeft overleg plaatsgevonden. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de faciliteiten op het nieuwe complex en de uitvoering van enkele activiteiten.  

Omdat de kermis op het nieuwe terrein werd gehouden moesten alle activiteiten worden  aangepast aan de nieuwe situatie.  Ook de regels omtrent de beddenrace werden aangepast zodat er op jongere leeftijd met de jeugd aan het open kampioenschap meegedaan kon worden.

De traditionele straatjes zijn naar Aeresteijn en de Rakkertjes gebracht om uit te delen aan de kinderen.

Eindelijk was het dan zover: kermis op het nieuwe kermisterrein op het Altiorplein!

Donderdagmiddag konden de deelnemers aan de kinderoptocht weer bloemen, oase e.d. ophalen bij de Vosseburch.

’s Avonds deden er weer veel kinderen mee aan de ballonnenoptocht. 22 Kaartjes zijn terug gekomen. Deze kinderen hebben een prijs ontvangen.

De voetbalwedstrijd Altior-TAVV werd gewonnen door TAVV.

Op donderdagavond heeft Ries Pieterse , in aanwezigheid van SKL leden, exploitanten, B&W, gemeentesecretaris en medewerkers van de gemeente Nieuwkoop, het kermissterrein officieel geopend.  Na zijn toespraak ontving Ries Pieterse uit handen van burgemeester Frans Buijserd  een Koninklijke Onderscheiding voor zijn jaren lange inzet voor de SKL.

De kinderoptocht startte ook dit jaar weer vanuit de Vosseburch. 80 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar deden mee en 58 kinderen vielen in de prijzen.

Het was weer een mooie speur- en puzzeltocht door Langeraar. Helaas was het weer erg slecht. 123 kinderen  hebben deelgenomen.

De bewoners van de Aarhoeve hadden hun stekkie weer  terug in Langeraar. s’ Morgens kregen ze een gebakje bij de koffie en in de middag zijn er warme oliebollen gebracht. Onder het genot van een drankje en een hapje hebben ze genoten van het shantykoor “De Ringvaartzangers” uit Nieuwe Wetering.

Aan de beddenrace deden 29 koppels mee. Zij streden voor het 24ste open Ter Aar Kampioenschap. 9 koppels namen deel in de jeugdcategorie (13 tot en met 16 jaar). Het was weer een spannende wedstrijd met veel publiek. Giel van Rijn was de starter, speaker was Bert Otto en de miss was Suzanne Pieterse.

Ook dit jaar was er weer een vuurwerk waar weer veel mensen van konden genieten.  

Zaterdagmiddag  was weer de strijd tussen 24 teams aan het  26ste SKL volleybaltoernooi.

Op de Sportlaan werd voorde eerste keer het trucktrekken georganiseerd. 18 deelnemende teams. Het jeugdteam was de winnaar van deze wedstrijd. 

Bijna 300 inwoners van Langeraar, Papenveer en Ter Aar hebben genoten van de brunch. Gezien het weer is de brunch in de feesttent gehouden .

De familiedag was ook dit jaar weer erg druk bezocht.

Op 13 september 2014 is  SKL-lid Arjan Wildenburg,  tijdens de gala-vond van de braderie,  verkozen tot verenigingsman van Langeraar.

Kermisjaar 2014-2015

Tijdens de bestuursvergadering van 13 oktober 2014 heeft Ries Pieterse de voorzittershamer overgedragen aan Leon Zoet.

Op 5 januari 2015 heeft Leon Zoet tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Nieuwkoop de  vrijwilligersprijs 2014 van de gemeente Nieuwkoop in ontvangst mogen nemen.

Naar aanleiding van de evaluatie van de kermis 2014 met de gemeente en de hulpdiensten is er een opmerking gekomen over de indeling en het verharden van het salonwagenterrein aan de Sportlaan. De salonwagens moeten beter bereikbaar zijn voor hulpdiensten.  Het verharden van dit terrein door de gemeente is niet mogelijk. Vanwege de bereikbaarheid en de aanwezige voorzieningen gaat de voorkeur van de SKL uit naar de oude gemeentewerkplaats aan de Middelweg in Ter Aar

Besloten wordt om het programmaboekje voortaan naast Langeraar, Ter Aar, Papeveer en Korteraar ook te laten bezorgen in Nieuwveen en Rijnsaterwoude.      

Vanwege de belasting van het milieu is dit jaar gekozen voor milieuvriendelijke ballonnen en touwtjes. 350 kinderen en hun ouders hebben weer gezorgd voor een kleurrijke en lange optocht naar het kermisterrein. Er zijn slechts 9  kaartjes zijn teruggekomen.

De voetbalwedstrijd bij de volwassenen werd beslist door penalty’s en door TAVV gewonnen.

Ook dit jaar ging de kinderoptocht weer van start vanuit de Vosseburch.  Ongeveer 100 schoolkinderen zorgden voor een vrolijke optocht met mooie creaties. Bijna 60 kinderen vielen in de prijzen.

De puzzel- en speurtocht start dit jaar vanaf de speeltuin aan het v. Wassenaerplein.  123 kinderen tussen de 6 en 14 jaar hebben hieraan meegedaan.

De bewoners van de Aarhoeve zijn op vrijdagochtend getrakteerd op gebak. ’s Middags hadden zij een gezellige middag met  een drankje, hapje en oliebollen en muziek van shantykoor “De Ringvaartzangers” uit Nieuwe Wetering.

Aan de beddenrace deden 33 koppels mee die streden voor het 25ste Open Ter Aars Kampioenschap. 6 Koppels namen deel in de jeugdcategorie (13 tot en met 16 jaar). De wedstrijd was spannend en goed verlopen met nieuwe winnaars, met een verschil van 50 centimeter.  Er was veel publiek aanwezig. Tinus van Tol was de starter, Bert Otto de speaker en de miss was Kirsty Lek.

Om 23.00 uur hebben ca. 500 mensen weer genoten van de prachtige vuurwerkshow op het Altiorterrein.

Zaterdagmiddag streden 24 teams van minimaal 6 deelnemers om de eer van het winnen van het 27ste  SKL volleybaltoernooi. Het toernooi werd gehouden op het derde veld van het Altiorterrein en trok weer de nodige bezoekers.

Het trucktrekken werd  weer op de Sportlaan georganiseerd. Er waren 21 deelnemende teams.

De familiedag was erg druk bezocht. Iedereen kon terugkijken op een gezellig middag waarbij weer verschillende generaties op het kermisterrein aanwezig waren.

Kermisjaar 2015-2016

In de voorbereidingen naar de kermis 2016 is besloten een andere route te lopen tijdens de ballonnenoptocht.

Er is door de SKLbij zorgaanbieders navraag gedaan of er behoefte zou kunnen zijn aan een prikkelarme kermis.

Het idee werd positief ontvangen door Ipse de Bruggen en andere zorgaanbieders.  Tijdens de kermis  worden de exploitanten hierover gepolst zodat hierover in het najaar een besluit genomen kon worden.

Vanwege een aantal klachten van omwonenden van de Middelweg was het onduidelijk of dit jaar de salonwagens hier weer geplaatst mochten worden.  Door de opstelling aan te passen en na goedkeuring van de brandweer mocht dit jaar de Middelweg toch weer gebruikt worden.

In het voorjaar werd besloten dat er onderzoek gedaan mocht worden naar de aanschaf van een modernere outfit en dat er ook een nieuw logo gebruikt zou gaan worden.

De aanpassingen naar een “groene” ballonnenoptocht waren voor dit jaar voldoende om de optocht door te kunnen laten gaan.

De traditionele straatjes zijn naar Aeresteijn en de Rakkertjes gebracht om uit te delen aan de kinderen.

Donderdagavond weer veel deelnemers aan de ballonnenoptocht. Er zijn 350 ballonnen uitgedeeld. Van 12 ballonnen was het kaartje teruggestuurd.

De voetbalwedstrijd Altior-TAVV is door TAVV gewonnen.

De kinderoptocht op vrijdagochtend ging dit jaar weer van start vanuit de Vosseburch.  Er deden ca. 100 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar mee. Elke deelnemer ontving natuurlijk een attractiebonnetje. Daarnaast mochten ca. 60 kinderen een cadeautje uitzoeken omdat ze in de prijzen waren gevallen.

Ondanks het warme weer deden  weer veel kinderen mee aan de puzzel- en speurtocht

Ook dit jaar konden de bewoners van de Aarhoeve de kermis op hun eigen manier meemaken. s’ Morgens gebak bij de koffie. ’s Middags warme oliebollen en een gezellige middag met muziek van shantykoor “De Ringvaartzangers”. Er werd weer goed meegezongen door de bewoners en vrijwilligers.

Dit jaar deden er 32 koppels mee aan de beddenrace.  Er werd voor de 26ste keer gestreden om het open Ter Aars Kampioenschap. 6 Koppels namen deel in de jeugdcategorie. Het was weer een spannende wedstrijd waar veel publiek getuige van was.  Ries Pieterse heeft het startschot gegeven. Bert Otto sprak de wedstrijd aan elkaar en de miss was Sam van Smoorenburg.

Vrijdagavond weer de traditionele vuurwerkshow waar weel veel mensen van konden genieten.

Zaterdagmiddag stonden de deelnemers aan het volleybalwedstrijden weer te popelen om winnaar te worden van het 28ste  SKL volleybaltoernooi. Het toernooi werd onder prachtige weersomstandigheden gehouden. Er waren veel supporters aanwezig.

Het trucktrekken werd op het terrein van Altior georganiseerd. Met 21 deelnemende teams en veel bezoekers een leuke activiteit.

De familiedag was erg druk bezocht. Het weer was goed en de exploitanten waren tevreden over het verloop van de kermisdagen.

Kermisjaar 2016-2017

Begin oktober werd duidelijk dat de salonwagens niet meer aan de Middelweg geparkeerd kunnen worden. Voorstel van de gemeente is om het terrein te gebruiken aan de Langeraarseweg.

Oud lid van de SKL Giel van Rijn heeft voor zijn inzet voor vele organisaties, waaronder voor de SKL, een Koninklijke Onderscheiding gekregen op Koningsdag.

Eind mei wordt een nieuwe doorlopende evenementenvergunning afgegeven. Hierin is geen toestemming meer voor het oplaten van ballonnen.  Besloten werd om dit jaar een vlaggetjesparade te houden als opening van de kermis.   Op de vlaggetjes staat het logo van de SKL en regels voor de naam, adres en leeftijd van de deelnemers. Bij aankomst op het kermisterrein werden de vlaggetjes verzameld en de prijswinnaars hier uit getrokken.

De traditionele straatjes zijn naar Aeresteijn en de Rakkertjes gebracht om uit te delen aan de kinderen.

Bij de Vosseburch was weer gelegenheid materialen af te halen om de karren, fietsen e.d. voor de optocht van vrijdag te kunnen versieren. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Er is voldoende materiaal aanwezig om er weer iets moois van te kunnen maken.

Er zijn 206 vlaggetjes uitgedeeld voor de openingsparade op donderdagavond. Dhr Lubach (voorzitter van de Kermisbond) trekt 20 prijswinnaars uit de deelnemers.

De voetbalwedstrijd Altior-TAVV werd door TAVV gewonnen.

Op donderdagavond  is Elma van der Bulk (Schuivenspel) extra in het zonnetje gezet. Het was voor de 25ste keer dat ze aanwezig was met haar attractie op de kermis in Langeraar.

De kinderoptocht startte ook dit  jaar weer vanaf de Vosseburch. 124 kinderen tot 12 jaar deden mee. Bijna 60 kinderen vielen in de prijzen. Muziekvereniging Arti et Religioni reed voorop met een mooie versierde kar.

Er deden veel kinderen tussen de 6 en 14 jaar mee aan de puzzel- en speurtocht.

De bewoners van de Aarhoeve konden s’ morgens genieten van de optocht die voorbij de Aarhoeve kwam. Daarna kregen ze bij de koffie een gebakje en ’s middags een gezellig stukje muziek met oliebollen en een drankje en hapje.

Aan de 27ste beddenrace deden ruim 30 deelnemende koppels mee. 7 Koppels nemen deel in de jeugdcategorie (13 tot en met 16 jaar). De burgemeester van Dobruska heeft de deelnemers weggeschoten, speaker Bert Otto is extra in het zonnetje gezet vanwege zijn jaren lange bijdrage als speakers. Daisy Poelwijk is dit jaar miss beddenrace.

Weer veel bezoekers waren getuige van de vuurwerkshop op vrijdagavond.

Het 29ste volleybaltoernooi werd onder prachtige weersomstandigheden gehouden op het derde veld van het Altiorterrein en trekt de nodige bezoekers.

De prikkelarme kermis werd voor het eerst gehouden. Een goede opkomst voor de eerste keer.  SKL heeft veel positieve reacties ontvangen van de aanwezigen en de inwoners van Langeraar en omliggende dorpen.

Het trucktrekken werd weer op het terrein van Altior gehouden. Er waren 19 deelnemende teams .

Zondagmiddag tijdens de traditionele familiedag ontmoette jong en oud elkaar weer onder prachtige weersomstandigheden op de kermis.

Kermisjaar 2017-2018

Ter gelegenheid van het 19de lustrum zal dit jaar de brunch op het programma staan. Er werd met de kerk contact gezocht voor het houden van een kerkmis op zondagochtend in de botsauto’s. Ook werd met F&P  het idee besproken om een kermisterras te maken op bij de feesttent. Iedereen was positief over deze nieuwe impulsen,  zodat dit door de leden van de SKl verder uitgewerkt kon gaan worden.

Het besluit werd genomen om nieuwe jasjes en volleybalnetten aan te schaffen.

Dit jaar gaat er meer aandacht gegeven worden aan de sociale media. Er worden twee vrijwilliger gevraagd om de SKL hierbij te assisteren.

Dit jaar worden 2 extra activiteiten toegevoegd aan het programma, tw. een 3 tegen 3 voetbaltoernooi voor 9 t/m 12 jarigen en het spel van het Goldenticket. Dit spel verloopt via sociale media.

De kerk heeft definitief ingestemd met een kerkmis in de botsauto’s op de zondag voorafgaande aan de brunch.

Donderdagmorgen om 04.30 uur  komt het bericht binnen dat de vrachtwagen van de  Beach Party bij Den Bosch is gestrand. Hopelijk redden ze het om op tijd klaar te zijn met opbouwen.

Donderdagmiddag vanaf half vier werd aan de deelnemers van de kinderoptocht gratis oase, gebogen elektra pijpen, crêpe papier en bloemen uitgedeeld bij de Vosseburch.

Om 19.00 uur was de Beach Party klaar met opbouwen en kon de kermis beginnen.

Bij de vlaggetjesparade werden circa 150 vlaggetjes uitgedeeld. Tijdens de optocht begon het,  zoals verwacht,  te regenen en na de prijsuitreiking liep de kermis snel leeg.  Dhr. Buijserd trekt 10 prijswinnaars uit de deelnemers.

De voetbalwedstrijd Altior-TAVV werd met 3-1 door Altior gewonnen.

Bij de Vosseburch hadden vrijdagochtend weer veel kinderen zich verzameld om mee te doen aan de kinderoptocht. Iedere deelnemer ontving een attractiebon. De winnaars mochten na afloop van de optocht een cadeautje uitzoeken.

De deelnemers aan de puzzel- en speurtocht had dit jaar last van regenbuien.  Ondanks het weer was het een leuke tocht door Langeraar. 108 kinderen aan deze activiteit deelgenomen.

Na genoten te hebben van de optocht die langs de Aarhoeve ging kregen de bewoners daarna een gebakje bij de koffie. ’s Middags onder het genot van muziek van “de Ringvaartzangers” hadden de bewoners een gezellige middag gehad met een hapje, drankje en oliebollen .

Vrijdag en zaterdagavond werden rond 17.00 uur eerste aanwijzingen voor het Golden Ticket gegeven via de sociale media. Binnen een half uur wordt het Golden Ticket gevonden en de bij behorende prijs uitgereikt.

Dit jaar deden 35 deelnemende koppels mee aan de Beddenrace.  Zij streden om de 1e plaats van het 28ste  Open Ter Aars Kampioenschap.  Maar liefs 11 koppels namen deel in de jeugdcategorie . Wethouder Ingersma wenste iedereen een goede wedstrijd toe en schoot de deelnemers weg.  Patrick de Graaf verzorgd voor het eerst de presentatie en Esmee Zevenhoven is dit jaar de miss beddenrace.

Door het erg slechte weer waren er helaas erg weinig mensen die genoten hebben van het vuurwerk op het Altiorterrein.

Ondanks de onzekere weersvoorspelling werden zaterdagochtend de voetbalvelden en de volleybalvelden klaargemaakt.  Doordat er net voor aanvang van het volleybaltoernooi een zware regenbui viel werd  i.v.m. de veiligheid het 30ste SKL volleybaltoernooi afgelast.

Het 3 tegen 3 voetbaltoernooi kon wel doorgaan. Er waren circa 20 teams met 75 deelnemers in de verschillende categorieën ingeschreven. En ondanks verschillende buien kon dit toernooi geheel afgewerkt worden.

Ook dit jaar de wedstrijd Trucktrekken op het Altiorterrein. 21 deelnemende teams en genoeg publiek om de teams aan te moedigen.

Ca. 75 bezoekers kwamen naar de prikkelarme kermis.  We ontvingen veel positieve reacties van de deelnemers.

De zondagochtend  was het droog met af en toe een zonnetje.

De kerkmis werd boven verwachting goed bezocht.  Er waren circa 250 mensen op af gekomen.  Dhr van Aarle maakt er een mooie en passende mis van.

De brunch (buffetvorm) werd bezocht door circa 300 mensen en werd gehouden op het kermisterras. De Fuikenlichters uit Nieuwkoop zorgde voor een gezellig deuntje tijdens de brunch. Een prachtige start van de zondag.

De inzet op de sociale media heeft dit jaar veel extra volgers getrokken en vele positieve reacties gegeven.

De familiedag is erg druk bezocht. Vanaf 21.00 uur was er veel regen en wind waardoor de kermis snel afgelopen was.   

Kermisjaar 2018-2019

In februari zijn alle attracties voor de komende kermis vastgelegen en kan het kermisterrein ingedeeld worden.  Om gezondheidsredenen stopt Elma van der Bulk, na 28 jaar, met de exploitatie van het schuivenspel op onze kermis

In de vergadering van 21 mei wordt het voorstel gedaan om de vlaggetjes toch weer te vervangen voor ballonnen waardoor weer kleurrijker word.

De straatjes met bonnen uitgedeeld op Aeresteijn, ’t Rakkertje en bij de BSO.

Bij de openingsparade worden circa 250 ballonnen uitgedeeld en 160 kaartjes ingeleverd.

Voetbal: De wedstrijd bij de volwassenen wordt dit jaar door TAVV gewonnen.

Op donderdagavond zijn exploitanten, R. Pietersen, H. Volgering en leden van SKL aanwezig bij de contactavond in de bestuurskamer van Altior. Vanwege de 25ste kermis wordt Dhr. Kobus van der Schaaf extra in het zonnetje gezet.

Vrijdag:

Kinderoptocht: gaat dit jaar weer van start vanuit de Vosseburch. Er doen 84 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar mee. Bijna 60 kinderen vallen in de prijzen.

Puzzel- en speurtocht: Onder een felle zon en bijna 30 graden hebben 122 kinderen mee gedaan.

Bewoners Aarhoeve:  s’ Morgens hebben ze een gebakje ontvangen bij de koffie eni de middag zijn er warme oliebollen gebracht. Onder het genot van een drankje en een hapje hebben de bewoners genoten van het Good Tunes Trio uit Nieuwveen..

Beddenrace: Dit jaar zijn er 33 deelnemende koppels die voor de 29ste keer strijden voor het open Ter Aars Kampioenschap.  

Zaterdag:

Volleybal: Het 28ste volleybaltoernooi wordt onder zeer mooie weersomstandigheden gespeeld.  Dit volleybaltoernooi wordt door Team Trebor gewonnen.

Het 3 tegen 3 voetbaltoernooi heeft circa 20 teams met 77 deelnemers in drie verschillende categorieën.

Op de Prikkelarme kermis komen iets meer dan 100 bezoekers af. We ontvangen veel positieve reacties van de deelnemers.

Golden Ticket: Het Golden Ticket wordt na een klein uurtje in de grijpkranen gevonden.

Trucktrekken: Op het terrein van Altior is het trucktrekken georganiseerd. 19 deelnemende teams waarvan 4 damesteams.

Zondag: De zondag is het de warmste dag van de Oranjefeesten in Langeraar. Desondanks zijn er verspreid over de middag en avond veel bezoekers geweest op de familiedag.

Kermisjaar 2019-2020

In december 2019 zijn de eerste gunningen verstuurd aan de vaste exploitanten waarvan bekend is dat zij in 2020 weer op de kermis staan. Alle bedrijven en vrijwilligers die ons tijdens de kermis van 2019 hebben geholpen krijgen een kerstattentie. Een grote taak van de secretaris is de organisatie van de attracties op de kermis. Dit is een tijdrovende taak, het vraagt een netwerk in de kermiswereld en de nodige technische kennis. Een commissie gaat werken aan het uitbesteden van de organisatie van de attracties op de kermis door derden.
Er wordt stil gestaan bij het 100 jarig bestaan en gebrainstormd over eventuele ”extra” activiteiten om hier op een feestelijke wijze aandacht aan te geven.

Begin maart is het nog mogelijk om een fysieke vergadering te houden. Hierin wordt gesproken over de stand van zaken van de lopende acties. Kort na deze vergadering is het, door het Coronavirus, niet meer mogelijk om bij elkaar te komen. Alle vergaderingen worden afgelast. Tevens is het door de ingestelde maatregelen niet mogelijk om een kermis (evenement) te organiseren

Vanwege versoepelingen in de coronamaatregelen is het in juni weer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. De stand van zaken wordt besproken.

Begin juli is het coronavirus zoveel verminderd dat het mogelijk wordt om, onder veel en strenge maatregelen, evenementen te organiseren. Deze maatregelen gelden ook voor kermissen. Er worden verschillende kermissen bezocht. Hierbij wordt geconstateerd dat het handhaven van de regels erg complex is. Tevens loopt het aantal besmettingen snel op in. Half juli neemt de SKL het besluit dat het niet verantwoord is om onder deze omstandigheden en met deze regels een kermis met activiteiten te organiseren.

In augustus is voor Gerard Brouwer mogelijk om tijdens de kermisdagen oliebollen te verkopen op het kerkplein. Een actie die door de inwoners van Langeraar en Gerard zelf zeer gewaardeerd wordt.

Kermisjaar 2020-2021

Door het vaccineren zijn steeds meer Nederlanders beschermt tegen het coronavirus.
De overheid schat in dat evenementen, onder de geldende regels, medio mei weer gehouden kunnen worden. De SKL besluit om de organisatie van een kermis met activiteiten in gang te gaan zetten
Begin maart wordt de vergunning voor de kermis door de gemeente afgegeven. Deze periode is het mogelijk om een fysieke vergadering te houden. Hierin wordt gesproken over de stand van zaken van de lopende acties. Kort na deze vergadering is het niet meer mogelijk om bij elkaar te komen. Alle vergaderingen worden afgelast. Tevens is het door de ingestelde maatregelen niet mogelijk om een kermis (evenement) te organiseren.

Het terugdringen van het coronavirus verloopt moeizaam. Hierdoor schuift de datum dat de overheid beslist dat evenementen weer mogelijk zijn steeds op. Vergaderen is nog steeds alleen maar digitaal mogelijk.
De veiligheidsregio heeft besloten dat de feestweek in Langeraar één van de evenementen is die, onder aangepaste regels, na de zomerperiode doorgang kan vinden. De voorbereidingen van de activiteiten worden daarom opgepakt.

Het veiligheidsplan met de extra coronamaatregelen is ingeleverd bij de gemeente en veiligheidsregio. Fysiek vergaderen is op gepaste afstand weer mogelijk. Begin juli is er een vooroverleg met alle betrokken partijen. De veiligheidsregio geeft, vanwege het tijdspad, een somber beeld over het doorgaan van dit evenement. Naar aanleiding hiervan last F&P hun programma af, wat later na overleg met de burgemeester weer terug wordt gedraaid.
Er wordt doorgegaan met de voorbereidingen in afwachting van de mogelijkheden die begin augustus vastgesteld worden.

De kermis kan doorgang vinden mits de doorstroom gewaarborgd is. Tevens mag er een maximum aantal bezoekers op het kermisterrein. De feesttent is maximaal voor 750 bezoekers mogelijk en er is geen kermisterras. De vrijgekomen ruimte wordt opgevuld met extra attracties. Hierdoor staat er een grotere kermis met verschillende nieuwe en grotere attracties.
Op 13 augustus neemt SKL de beslissing om de activiteiten buiten de kermis om, niet door te laten gaan. De extra maatregelen die genomen moeten worden om de verschillende activiteiten door te laten gaan hebben zoveel impact dat doorgang ervan onverantwoord is. De kermisdagen verlopen prima, er zijn veel meer bezoekers vanuit een grotere regio en alle dagen heerst er een goede positieve sfeer.

Kermisjaar 2021-2022

In januari heeft er een evaluatie van de kermis 2021 en komt er een samenwerking met N. Venekamp. Besloten wordt dat N. Venekamp de komende drie jaar de samenstelling van onze kermis zal organiseren en het contact met de exploitanten zal onderhouden. Begin februari kan er weer vergaderd worden en wordt er voor het eerst gesproken over de organisatie van de kermis in ons jubileum jaar 2023. Een commissie gaat een eerste opzet maken van potentiële activiteiten.

Verschillende acties worden opgestart. 1ste opzet van het programmaboekje 2022, benaderen van adverteerders, afspraken voor het leveren van materialen en organisatie van activiteiten. Er vindt overleg plaats over de samenstelling van de kermis. In mei wordt er besloten om de kinderoptocht van vrijdagochtend te verplaatsen naar de middag. Dit is gunstig voor de exploitanten en heeft mogelijk een positief effect op het aantal bezoekers op de middag. Er wordt onderzocht of de puzzeltocht en de het Golden Ticket in elkaar gevoegd kunnen worden tot 1 activiteit.
Het budget voor het 100 jarig bestaan wordt vastgesteld en de kosten van de verschillende activiteiten wordt ingeschat. Tevens afgesproken om “extra” vergaderingen the houden tbv het 100 jarig bestaan.

In juni wordt er een keuze gemaakt uit de verschillen voorgestelde “extra” activiteiten tbv het 100 jarig bestaan. De gemeente maakt bekend dat er in 2023 een tijdelijk gebouw geplaatst gaat worden aan de Sportlaan. Na de kermis gaan we hierover in gesprek.
In juli wordt de kermis 2022 verder voorbereid. Er komt een opzet voor het samenvoegen van de speurtocht en het GoldenTicket. Gedurende de week verschijnen er via de socials dagelijks 1 of meerdere opdrachten. Op zaterdagavond kunnen de deelnemers de antwoorden inleveren en tevens de Golden tickets zoeken en vinden. Begin juli worden de straatje uitgedeeld op Aeresteijn, ’t Rakkertje en bij de BSO. Tevens is er tijd voor de jaarlijkse BBQ.

In aanloop naar de kermis wordt er veel werk gemaakt van de berichtgeving en acties op onze sociale media’s
De zaterdag voor de kermis worden het kermisterrein en het salonwagenterrein in gereedheid gebracht. Volleybal en voetbalvelden worden uitgemeten. Gedurende de week wordt het kermisterrein verder klaar gemaakt voor de opening van de kermis.
Donderdag: Bij het uitdelen van de bloemen en materialen tbv de kinderoptocht is veel belangstelling. Aan de openingsparade doen ca 175 personen mee. Altior wint na strafschoppen het duel met TAVV. De kermis is goed bezocht en er is een gezellige bijeenkomst met de kermisexploitanten.
Vrijdag: Het is vreemd om later op te starten met de kinderoptocht waar 75 deelnemers zijn. Voordeel is wel dat het in de middag drukker blijft op de kermis. De bewoners van de Aarhoeve worden getrakteerd op gebak, oliebollen en een gezellig stukje muziek. Begin van de avond een goed gelukte editie van de beddenrace en om 23 uur een mooie vuurwerkshow. Bij beide activiteiten is veel publiek aanwezig en verlopen prima.
Zaterdag: ochtend opruimen, velden uitzetten en geluid installeren en in de middag 22 teams bij het voetballen en 24 teams bij de volleybal. Bijna 100 bezoekers aan de prikkelarme kermis. Aan het trucktrekken doen 18 teams mee en er zijn 75 deelnemers aan de digitale speurtocht en Goldenticket.
Zondag: Voor de vierde dag is het erg goed kermis week, droog, zon en 22 tot 25 graden. Ook op deze dag komen veel mensen naar de kermis en is het gezellig en druk. Het kermisterras is vol en er heerst een goede sfeer. Kortom een zeer geslaagde kermisweek.
Maandag: dit jaar zijn we in de ochtend met 8 leden om het terrein op te ruimen. Wat daardoor zo gepiept was.

Kermisjaar 2022-2023

Er wordt een nieuw sponsorplan gepresenteerd met verschillende sponsorpakketten. Bedrijven kunnen kiezen voor een bepaald sponsorpakket en weten wat de kosten zijn en wat de SKL daarvoor teruglevert.

Het idee om samen met J-Worxout een Obstakel Fun-run te organiseren wordt voor het eerst besproken. Eveneens als een kinderdisco in samenwerking met F&P. Vanwege het 100-jarig bestaan wordt een nieuwe huisstijl gepresenteerd en deze “Langeraarse Skyline” komt op alle spandoeken en vlaggen. Hierdoor ontstaat er een éénduidige uitstraling op het kermisterrein. Ook is er een donatie ontvangen van de Stichting Samenleving Ter Aar hiervan wordt een nieuwe toegangspoort met LED-scherm aangeschaft.

Verschillende leden hebben hun deelneming overgebracht aan de familie van de oud voorzitter J. Voortman die overleden is. De feestavond krijgt vorm, het format “Vrienden van Langeraar Live” van Support Act, wordt besproken en positief ontvangen. SKL gaat dit format verder invullen met bekende zangers uit de regio. Er wordt onderzocht of er gedurende de brunch, prikkelarme kermis en de openingsparade extra entertainment kan komen.
Ivm de komst van de IKC de Poel heeft er een overleg plaatsgevonden met de gemeente en Aeresteijn.
De verkoop van sponsorpakketten verloopt voorspoedig, hetgeen tot gevolg heeft dat het aantal pagina’s van het jubileumprogrammaboekje toeneemt. Er is een SKL vlag ontworpen welke tijdens de kermis gebruikt gaat worden. Ieder bestuurslid ontvangt een exemplaar welke weer ingeleverd dient te worden bij het uittreden.

In aanloop naar de kermis wordt er erg veel werk gemaakt van de berichtgeving en acties op onze sociale media’s
De zaterdag voor de kermis worden het kermisterrein en het salonwagenterrein in gereedheid gebracht en de nieuwe kermispoort wordt geplaatst. Volleybal en voetbalvelden worden uitgemeten. Gedurende de week wordt het kermisterrein en het IKC De Poel verder klaar gemaakt, door middel van het plaatsen van 200 dranghekken en 75 bouwhekken, het ophangen van 500 mtr vlaggentjes, tientallen spandoeken voor de opening van de kermis.
Woensdag: Dit jubileumjaar start de kermis met de SKL feestavond. 1ste gedeelte is een receptie voor genodigden (oud leden, sponsoren, exploitanten, verenigingen, B&W enz.) Onze voorzitter Leon Zoet en de voorzitter van de Bovak Dhr. Lubach hebben een toespraak gehouden. Burgemeester van Nieuwkoop Robert Jan van Duijn gaf in zijn toespraak aan welke maatschappelijke waarde de SKL heeft. Tevens verraste hij aftredend SKL bestuurslid Hans van der Meer, na 20 jaar lidmaatschap, met een lintje in de Orde van Oranje Nassau. Met de opkomst van 250 tot 300 personen een zeer geslaagde bijeenkomst.
Het 2de gedeelte bestond uit een feestavond met medewerking van Support Act onder de naam van “De vrienden van Langeraar live”. Met 6 “Langeraarse” artiesten werd er een top avond neergezet die vele bezoekers verrasten. Vele positieve reacties op ontvangen en zeker een herhaling waard in de komende jaren.
Donderdag: Bij het uitdelen van de bloemen en materialen t.b.v. de kinderoptocht is veel belangstelling.
Aan de openingsparade, met Elza en Olaf, doen ca 175 kinderen mee. Altior wint het duel met TAVV. De kermis is goed bezocht en er is een gezellige bijeenkomst met de kermisexploitanten.
Vrijdag: Starten we met de kinderoptocht waar 100 deelnemers zijn. De bewoners van de Aarhoeve worden getrakteerd op gebak, oliebollen en “zingen met Wim” mee. Begin van de avond een goede beddenrace met ruim 30 deelnemers en om 23 uur een spectaculaire jubileumwaardige vuurwerkshow.
Zaterdag: ochtend opruimen, velden uitzetten en geluid installeren en in de middag zijn er 24 jeugdteams bij het voetballen en 24 teams bij de volleybal. Bijna 150 bezoekers aan de prikkelarme kermis waar een ballonnenclown zijn vouwkunsten vertoont. Aan het trucktrekken doen 22 teams mee en er zijn 75 deelnemers aan de digitale speurtocht “Kraak de kluis” en Goldenticket. Het praathuis staat vol met dansende kinderen op de muziek van DJ Lucas. Een herhaling waard.
Zondag: Start vroeg met een kerkmis in de autoscooter waar 150 mensen bij aanwezig zijn. Voor de jubileumbrunch zijn 350 mensen aan tafel geschoven. Ze hebben in de feesttent heerlijk kunnen genieten van het eten en de muziek van de Funfare. In de middag ging de eerste SKL Obstakel Fun run van start. In en om Langeraar was in samenwerking met J-Worxout een parcours uitgezet van 6.5 km met 32 obstakels. De 250 deelnemers zijn hierbij door veel toeschouwer in het gehele dorp aangemoedigd.
Op de familiedag komen veel mensen naar de kermis en is het gezellig en druk. Het kermisterras is vol en er heerst een goede sfeer. Kortom een zeer geslaagde jubileum kermis in dit jubileumjaar met ruim 2000 deelnemers aan de door de SKL georganiseerde activiteiten. Wat een top prestatie met elkaar!!!