Spelregels FUN-run

Door de ticket te kopen ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.
Algemene voorwaarden Obstakel Fun run op zondag 27 augustus 2023.
Organisatie: Stichting Kermis Langeraar en Jworxout.

 • Deelname geschiedt op eigen risico. Stichting Kermis Langeraar, Jworxout, eigenaar, bestuurs-/personeelsleden of andere hieraan verbonden (rechts)personen, zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van de deelname.
 • Tevens zijn Stichting Kermis Langeraar en Jworxout niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die de deelnemer of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Obstakel Fun run.
 • De deelname aan de Obstakel Fun run geschied door de deelnemer persoonlijk.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan zijn recht op deelname over te dragen aan een derde.
 • Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 • Stichting Kermis Langeraar en Jworxout adviseren om mee te doen vanaf 6 jaar aan de Obstakel Fun.
 • Deelnemers mogen alleen aan het evenement deelnemen indien zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden bij inschrijving en beleid welke geldt voor op het terrein van Jworxout. De algemene voorwaarden kunt u vinden op de website van Jworxout.
 • Stichting Kermis Langeraar en Jworxout kan het evenement door omstandigheden (overmacht) besluiten om de Obstakel Fun run niet door te laten gaan.
 • Door het besluit van de organisatie om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.
 • De deelnemer verklaart zich bekend te zijn met het feit dat deelname in goede gezondheid, zowel psychische als fysieke zin vereist is. De deelnemer verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.
 • De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door organisatie opgenomen in een bestand. Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie over de Obstakel Fun run. Uw gegevens zullen nooit met een 3e partij worden gedeeld!
 • De deelnemer verleent door het aangaan van deze overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam, wedstrijdresultaten en foto’s, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen, Facebook en via internet.
 • De deelnemer dient ten alle tijden instructies van vrijwilligers van de Obstakel Fun run op te volgen. Bij misdragingen houdt het bestuur van Stichting kermis Langeraar het recht voor de deelname aan de Obstakel Fun run stop te zetten zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
 • De persoon die een groep inschrijft gaat akkoord met de voorwaarde voor de hele groep.
 • Wanneer een persoon zich samen met (maximaal 2) kinderen onder de 14 inschrijft is hij of zij verantwoordelijk voor deze kinderen zowel voor, tijdens en na de Obstakel Fun run.

Privacy Policy

 • Het Obstakel Fun runhecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 • Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het SKL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Als SKL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document
 • Verwerking van persoonsgegevens Deelnemers:
 • Persoonsgegevens van deelnemers van activiteiten gedurende het weekend worden door het Paynplan app van Jworxout verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Planning en voorbereiding van de Obstakel Fun run.
  • Communicatie op de uitnodiging, regels omtrent Obstakel Fun run.
  • Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Inschrijving voor De Obstakel Fun run op 27 augustus 2023.
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Obstakel Fun runde volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer
 • Uw persoonsgegevens worden door Jworxout opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 3 maanden na de Obstakel Fun run

Verstrekking aan derden

 • De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

 • Het Jworxout bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens het SKL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 • Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!